CO JE TO PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY /PENB/?

PENB je vyžadován novelou zákona č. 406/2000 sb. s účinností od 1. ledna 2013.
1. 1. 2013 vstoupila do platnosti novela zákona č. 406/2000 sb. podle které je povinnost zpracovat
PENB:

Energetický průkaz náročnosti budovy stanovuje, kolik energie za rok daný objekt spotřebuje (v
MWh). Podle referenční budovy, která je výpočetním programem dle zadaných parametrů také
počítána, je budova zařazena do příslušné kategorie.
Výpočet zahrnuje energie domu potřebné k:
– vytápění
– ohřevu a přípravě teplé užitkové vody
– osvětlení
– chlazení
– větrání
– úpravu vlhkosti
Míra spotřebované energie budovy se udává v MWh (pro celou budovu) a v kWh (v přepočtu na
m2 podlahové plochy).
Výpočet nezahrnuje spotřebu energií spojených s provozem budovy, jako je:
– Používání elektrotechniky (počítače, televize, apod..)
– Používání kuchyňských spotřebičů (varné konvice, domácí roboti, apod..)

KDY JE POTŘEBA MÍT ZPRACOVÁN PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY /PENB/
Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy
vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky č. 78/2013
Sb. o energetické náročnosti budov. K 1. 7. 2015 vešla v platnost vyhláška č. 103/2015 Sb., která
upravuje některé podmínky pro zpracování průkazu následovně: 

PRODEJ A PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU
Při prodeji nebo pronájmu rodinného domu je vlastník povinen opatřit si průkaz energetické
náročnosti budovy. Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinen předložit možnému kupujícímu
budovy a při podpisu kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy.
Při inzerci prodeje nebo pronájmu RD musí být uvedena energetická třída ve všech reklamních a
inzertních materiálech. Pokud není PENB zpracován, musí být uvedena nejhorší energetická třída G.
Průkaz nemusí být zpracován, pokud se jedná o prodej nebo pronájem rodinného domu vystaveného
před 1. lednem 1947 (a pokud od tohoto termínu nebyly na domě provedeny žádné větší změny
dokončené budovy), toto platí pouze za předpokladu, že se tak prodávající a kupující písemně dohodnou. 

NOVOSTAVBY
Od roku 2013 platí pro novostavby povinnost předložit energetický průkaz při žádosti o stavební
povolení nebo ohlášení stavby.
Stejná povinnost platí pro rekonstruované objekty – pokud se renovuje více než 25 % obálky budovy. 

PRODEJ NEBO PRONÁJEM BYTU/ BYTOVÉ DOMY
Vlastník budovy, bytu nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz
při prodeji budovy, pronájmu budovy, prodeji bytu, od 1. ledna 2016 i při pronájmu bytu. Tento
průkaz jsou povinni předložit možnému zájemci o koupi nebo pronájem a průkaz nebo jeho ověřená
kopie musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy.
Při realitní inzerci je inzerující povinnem uvést energetickou třídu ve všech inzertních, reklamních a
propagačních materiálech. Pokud není výsledek PENB k dispozici, je nutno uvést nejhorší
energetickou třídu G.
Pokud vlastníkovi bytu nebyl na písemné vyžádání předán společenstvím vlastníků energetický průkaz
zhotovený pro bytový dům, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné
energie za uplynulé 3 roky. 

BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI
U budov užívaných orgánem veřejné moci je povinnost zpracování PENB rozdělena termínově
následovně:
1. Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. 7. 2013
2. Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. 7. 2015
Pozn. energeticky vztažná plocha = součet podlahové plochy všech vytápěných podlaží 

VÝJIMKY
Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí být zpracován v případě těchto staveb:
1. u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
2. u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v
památkové rezervaci
3. u budov užívaných jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely
4. u staveb pro rodinnou rekreaci,
5. u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se
spotřebou energie do 700 GJ za rok,
6. při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo
společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo
ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,
7. u budov zpravodajských služeb,
8. u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
9. u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k
ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
10. u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu,
která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
Energetický průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny
dokončené budovy.  

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZAJIŠTĚNÍ PENB?
Odpovědnost za zajištění nese prodávající. Za ním jdou sankce v případě nesplnění. Zda se
energetický průkaz náročnosti budovy při prodeji doložil, kontrolují inspektoři ze Státní energetické
inspekce. A to namátkově nebo na udání (obvykle třetí osoby nebo kupujícího). Vyhotovené průkazy
jsou zasílány na MPO, je tedy snadné zjistit absenci průkazu energetické náročnosti.
V roce 2014 bylo Státní energetickou inspekcí zkontrolováno 3774 energetických průkazů, v pořádku
jich nebylo 170, uděleno bylo 86 pokut. Dle novely platné od 1. 7. 2015 je povinností inspektorů
zkontrolovat každý rok 5 % všech vytvořených PENB. Zvýšený počet kontrol a udělených pokut lze
proto očekávat. 

JAKÉ JSOU ZÁKONNÉ POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO?
– předat grafickou část PENB zprostředkovateli (realitní kanceláři) před začátkem prodeje
nemovitosti (novinka od 1.7.2015) 
– zajistit, aby klasifikační třída energetické náročnosti byla uvedena v reklamních a
informačních materiálech
– předložit energetický průkaz náročnosti budovy možnému kupujícímu před uzavřením
smlouvy o koupi
– předložit energetický průkaz náročnosti budovy možnému nájemci budovy před uzavřením
smlouvy o nájmu
– předat energetický průkaz náročnosti budovy kupujícímu nejpozději při podpisu smlouvy o
koupi
Při nedodržení těchto povinností hrozí prodávajícímu pokuta až do výše 100 000 Kč a 200 000 Kč v
případě právnické osoby.

Pokud prodávající nedodá energetický průkaz zprostředkovateli, musí realitní kancelář do inzerátů
uvést třídu G – mimořádně nehospodárná budova. Realitní kanceláře od 1. 7. 2015 pod pokutou
odpovídají za uvedení energetické třídy v inzerátech. Uvedením nejhorší energetické třídy realitní
kanceláří není vyloučena povinnost prodávajícího předložit a předat průkaz!  

KDO VYPRACOVÁVÁ PENB?
Průkaz energetické náročnosti budovy může vyhotovit pouze energetický specialista, který je k tomu
oprávněn na základě certifikátu vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Napište nám

Využijte naše služby, které ušetří váš čas a zajistí bezproblémový průběh prodeje.

Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů?