Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dagmar Šounová, Brdské Reality, se sídlem Pražská 14, 261 01  Příbram II, IČ: 65599055, jako správce
osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.brdskereality.cz  informuje o níže
popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých
návštěvníky webových stránek https://www.brdskereality.cz/, našimi klienty a zájemci o naše služby.
Účelem tohoto dokumentu poskytnout Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi
osobními údaji nakládáno.
Při nakládání s osobními údaji se řídíme Nařízením (EU) 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně
osobních údajů, které vstoupilo v účinnost dne 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
Obsah dokumentu:
1. Obsah a účel dokumentu
2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
4. K jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme, a co nás k tomu opravňuje?
5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
6. Informace o vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Dagmar Šounová
IČ: 65599055
se sídlem Plzeňská 50, 261 01 Příbram I
Adresa provozovny: Pražská 14, Pivovarská 15, 261 01 Příbram II
(dále jen „Správce“)
Kontaktní e-mail:
brdskereality@seznam.cz, sounovadasa@seznam.cz

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o
poskytnutí údajů vyplněním formuláře na našich webových stránkách (obecný kontaktní formulář pro
zájemce o služby), uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí
údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s
poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními
prostředky (sms zprávy).
Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např.
Facebook).
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš
souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, pouze v některých případech bychom vám bez
poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout sjednanou službu. Povinně nám údaje poskytujete pouze
v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých
„běžných“ osobních údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
Jméno, příjmení, titul, obchodní firma, adresa nebo sídlo společnosti, datum narození, rodné číslo, IČ
(identifikační číslo), DIČ (daňové identifikační číslo), telefonní číslo nebo e-mailová adresa.
„Citlivé“ osobní údaje nezpracováváme a pokud bychom je potřebovali zpracovávat, budeme vás o
tom předem informovat.

4. K JAKÝM ÚČELŮM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, A CO NÁS K TOMU
OPRAVŇUJE?

Osobní údaje (Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození), které nám
poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám informace, o
které jste nás požádali. Oprávněním pro zpracování těchto údajů je uzavření smlouvy a plnění
smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi, tj. zprostředkování koupě či prodeje, nájmu či
pronájmu nemovitosti. Takovou povinností může být například poskytnutí sjednané služby. Přitom
nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může
jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně nebo po telefonu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány
zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné
údaje ve vztahu k účelu zpracování.
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení
smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro
účely oprávněného zájmu.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či
plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných
právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci.

5. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše
uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje
mohou být předány:
– externí účetní;
– spolupracujícím realitním makléřům;
– externí advokátní kanceláři;
– zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT
služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost
ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení
osobních údajů vyžadovat).

6. INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH VE VZTAHU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda zpracováváme Vaše
osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. Také
máte právo získat kopii vašich osobních údajů.
Právo na opravu osobních údajů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat, abychom bez zbytečného odkladu
opravili či doplnili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.
Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) znamená, že v případech stanovených
zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní
údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně
zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto
můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků.
Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést
námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš
oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je
oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího
zpracování pro účely přímého marketingu.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte
právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Bližší
informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz
Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové
adrese sounovadasa@seznam.cz

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kdykoliv
kontaktovat na e-mailové adrese sounovadasa@seznam.cz

Toto znění o ochraně osobních údajů je účinné od 25.5.2018.