Vnitřní oznamovací systém „Whistleblowing“

Realitní kancelář Dagmar Šounová, IČO: 65599055, se sídlem: Plzeňská 50, 261 01 Příbram 1, adresa provozovny: Pražská 14, 261 01 Příbram 2 (dále jen „OSVČ“ nebo „Realitní kancelář“) zavedla:

a/       v souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“ nebo „Zákon o ochraně oznamovatelů“), tzv. „Whistleblowing“, který uvádí především podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, a podmínky poskytování ochrany fyzickým osobám, které oznámení učinily,  a

b/       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které stanoví zejména pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“),

následující Vnitřní oznamovací systém, kterým OSVČ implementuje práva a povinnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů.

(dále jen „Vnitřní oznamovací systém“)

 

1. ÚVOD

Realitní kancelář (dále jen „OSVČ“ nebo „Realitní kancelář“) již od svého vzniku dbá na svoji dobrou pověst, a proto klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání vůči klientům, dodavatelům a jiným třetím osobám zároveň.

Cílem OSVČ je:

a/       nastavení takového prostředí, které zajistí osobám možnost oznámit podezření na trestný čin, přestupek nebo jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen, a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy,

b/ aby byla v souladu se Zákonem zajištěna ochrana oznamovatelů výše uvedeného jednání.

 

2. OZNAMOVATEL A OZNÁMENÍ

Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámením se rozumí oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

 

3. OZNÁMENÍ     a     Jaké jednání lze oznamovat?

3.1   Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, resp. podle ustanovení § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

Jedná se o oznámení, které:

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 3. c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3.2     Oznámení obsahuje:

a/       informace o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u OSVČ, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

b/       údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa.

4. Jakým způsobem lze oznámení učinit?

4.1     Oznámení lze podat prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému „Realitní kanceláře“ příslušné osobě, kterou stanoví tento Vnitřní oznamovací systém, dále Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů. Způsoby oznamování Ministerstvu spravedlnosti jsou uvedeny na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

4.2     Příslušná osoba je osoba, která je určena Realitní kanceláří k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje příslušní osoba nestranně a je vázána mlčenlivostí. OSVČ zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. Realitní kancelář také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4.3     Realitní kancelář určila následující příslušnou osobou k výkonu činnosti příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů:

Jméno a příjmení:                         Dagmar Šounová (dále „Příslušná osoba“)

Telefonní číslo:                              +420 602 153 134

E-mailová adresa:                         sounovadasa@seznam.cz

Korespondenční adresa:              Plzeňská 50, 261 01 Příbram 1

Příslušná osoba je osobou, která v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti přijímá a vyřizuje Oznámení a při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

4.4     Prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat písemně, ústně i osobně, a to takto:

 • telefonicky na telefon Příslušné osoby: +420 602 153 134,
 • elektronicky na e-mail Příslušné osoby: sounovadasa@seznam.cz
 • prostřednictvím kontaktního formuláře Příslušné osoby na stránkách www.brdskereality.cz
 • poštou na doručovací adresu: Plzeňská 50, 261 01 Příbram 1, a to s uvedením informace „K rukám Příslušné osoby“,
 • osobně v kanceláři Příslušné osoby: Pražská 14, 261 01 Příbram 2; úřední hodiny Příslušné osoby pro osobní jednání: po – pá, dle předchozí domluvy.

4.5     Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

4.6.    Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže:

 1. a)   Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o výsledcích posouzení nevyrozumívala, nebo
 2. b)   je zřejmé, že vyrozuměním o výsledcích posouzení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

4.7     Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který Oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje Příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li OSVČ opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto Příslušnou osobu určil.

O přijatém opatření OSVČ neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže:

 1. a)   Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijatých opatřeních nevyrozumívala, nebo
 2. b)   je zřejmé, že vyrozuměním o přijatých opatřeních by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

 

4.8     Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

4.9     O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

5. Evidence a uchovávání oznámení

5.1     Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

 1. a) datum přijetí oznámení,
 2. b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
 3. c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
 4. d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

5.2     Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence, k dokumentům souvisejícím s Oznámením a k uchovávaným Oznámením má přístup v případě Oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

6. Vědomě nepravdivé Oznámení – přestupek

Dle § 23 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé Oznámení.

Za přestupek podle § 23 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

Tento Vnitřní oznamovací systém Realitní kanceláře je v souladu se Zákonem a je zveřejněn na webových stránkách Realitní kanceláře: www.brdskereality.cz

Tento Vnitřní oznamovací systém nabývá účinnosti dne 1.8.2023

V Příbrami dne 31.7.2023

 

Dagmar Šounová

OSVČ