ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

V září roku 2020 schválila Poslanecká sněmovna a prezident podepsal zrušení daně z nabytí
nemovitosti. Dobrá zpráva, když si kupující koupí nemovitost, už nemusí platit daň z nabytí
nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty nemovitosti.

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMU (PRODLOUŽENÍ ČASOVÉHO TESTU)
1. ledna 2021 nabyla účinnost novela Zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu, která prodlužuje
“časový test” pro osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti z původních 5 let na 10
let.
Zvýšení „časového testu“ na 10 let se vztahuje pouze na nemovitosti, které vlastník nabyl po
1. 1. 2021.
Podle §4 zákona o dani z příjmu jsou fyzické osoby osvobozeny od daně z prodeje
nemovitosti v následujících případech.

Citace zákona: § 4 Osvobození od daně

Od daně se osvobozuje
a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje
nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm
prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje
rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo
komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před
prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na obstarání vlastní bytové
potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby
podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození
týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů; osvobození se
nevztahuje na příjem z:
1. prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a
to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od nabytí
vlastnického práva k těmto nemovitým věcem,
3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od jejich
vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od
tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,

b) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem
neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k
těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu
10 let; příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým
věcem neosvobozený podle písmene a), nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického
práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim
dobu 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby;
doba 10 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví
zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele,
který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o vypořádání spoluvlastnictví k
nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele nebo o dobu, po kterou
prodávající nebo spoluvlastník vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci
pozemkových úprav, v případě prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví k pozemku
nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od
vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku.

Osvobození se nevztahuje na příjem z:
1) prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 10 let před prodejem byly
zahrnuty do obchodního majetku, nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým
nemovitým věcem,
2) budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 10 let od nabytí
vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena
až po 5 letech od tohoto nabytí,
3) budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 10 let od jejich
vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech
od takového vyřazení,
4) prodeje práva stavby nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu stavby, není-li zřízena
stavba vyhovující právu stavby.

SNÍŽENÍ ODPOČTU ÚROKŮ U HYPOTÉK
V rámci přijímaného zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke snížení
maximálního odpočtu úhrnné částky úroků u hypoték (ze všech úvěrů poplatníků v téže
společně hospodařící domácnosti), o kterou je možné snížit základ daně ze současných
300.000,- Kč na 150.000,– Kč ročně.
Každopádně doporučujeme, poradit se před prodejem nemovitosti s profesionálem, který
tyto praktické kroky zná a velmi dobře se v nich orientuje. Je vhodné prodej nemovitosti
konzultovat s odborníkem.

Napište nám

Využijte naše služby, které ušetří váš čas a zajistí bezproblémový průběh prodeje.

Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů?